Νομική σημείωση

Με την πρόσβαση στους διαδικτυακούς τόπους της KONE Corporation ή οποιασδήποτε εκ των θυγατρικών της εταιρειών (εφεξής αναφερόμενης ως «KONE») στη διεύθυνση www.kone.com ή σε οποιονδήποτε εκ των επιμέρους ιστότοπών της (εφεξής αναφερόμενος ως «Ιστότοπος»), συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Απαγορεύεται να έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο Ιστότοπο, εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις.

Με την πρόσβαση στους διαδικτυακούς τόπους της KONE Corporation ή οποιασδήποτε εκ των θυγατρικών της εταιρειών (εφεξής αναφερόμενης ως «KONE») στη διεύθυνση www.kone.com ή σε οποιονδήποτε εκ των επιμέρους ιστότοπών της (εφεξής αναφερόμενος ως «Ιστότοπος»), συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Απαγορεύεται να έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο Ιστότοπο, εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις.

Περιορισμένη άδεια χρήσης

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, η ΚΟΝΕ σάς χορηγεί το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό και περιορισμένο δικαίωμα να έχετε πρόσβαση, να χρησιμοποιείτε και να εμφανίζετε τον παρόντα Ιστότοπο και τη συνοδευτική ύλη μόνο για προσωπική σας χρήση. Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν αποτελεί μεταβίβαση κυριότητας του Ιστότοπου και της ύλης που περιέχεται σε αυτόν, και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (i) πρέπει να διατηρείτε, σε όλα τα αντίγραφα του Ιστότοπου και της ύλης, όλες τις ανακοινώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και άλλες ανακοινώσεις περί ιδιοκτησίας της ΚΟΝΕ και (ii) δεν πρέπει να τροποποιείτε, να διανέμετε, να μεταφέρετε ή να αποθηκεύετε τον Ιστότοπο ή την ύλη με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπαράγετε ή να εμφανίζετε δημοσίως ή να εκτελείτε ή άλλως να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και την ύλη για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται ρητώς στο παρόν.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα του Ιστότοπου αποτελούν Πνευματικά Δικαιώματα © της KONE Corporation. Οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς στο παρόν επιφυλάσσονται.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα «KONE», «Monospace®», «Ecodisc®», «Minispace™», «Maxispace®», «PowerDisc®», «TranSys™», «KONE EcoMaster®», «KONE e-OPTIMUM™», «Alta™», «KONEMATIC™», «KoneXion™», «KONE Care™», «KONE Polaris™», «TravelMaster™», «TransitMaster™», «Dedicated to People Flow™», καθώς και τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα της KONE, οι ονομασίες προϊόντων KONE, τα λογότυπα, τα εμπορικά σύμβολα, οι εμπορικές ονομασίες, τα συνθήματα, είτε είναι κατατεθέντα είτε όχι, και οι υπηρεσίες αποτελούν εμπορικά σήματα της KONE. Η πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι παραχωρεί σιωπηρά, βάσει της αρχής του estoppel ή άλλως, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε σήματος που εμφανίζεται στον Ιστότοπο χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση της ΚΟΝΕ.

Τροποποίηση του Ιστότοπου

Η ΚΟΝΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της παρούσας Νομικής Σημείωσης, ή να αποσύρει ή να περιορίσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή με ή χωρίς ειδοποίηση.

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Τα περιεχόμενα του Ιστότοπου παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα». Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας, εργαλείου και υπηρεσίας στον Ιστότοπο πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η KONE δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή τη λειτουργικότητα των εν λόγω πληροφοριών, εργαλείων ή υπηρεσιών. Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχεται καμία εγγύηση κανενός είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, σε σχέση με τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του Ιστότοπου.

Περιορισμός ευθύνης

Εκτός εάν άλλως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ΚΟΝΕ δεν ευθύνεται για καμία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική ζημία, απώλεια κέρδους ή για καμία διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκύπτει από τη χρήση ή τη μη δυνατότητα χρήσης του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται στον Ιστότοπο, ακόμα και εάν η ΚΟΝΕ έχει ενημερωθεί για τις σχετικές ζημίες. Η KONE δεν ευθύνεται για καμία ανακρίβεια, καθυστέρηση ή αστοχία που περιέχεται στον Ιστότοπο και δεν υποχρεούται να ειδοποιεί τους χρήστες όταν οι πληροφορίες έχουν επικαιροποιηθεί. Η KONE δεν είναι υπεύθυνη για καμία απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη στήριξή σας σε οποιαδήποτε δεδομένα ή υπηρεσίες που περιέχονται στον Ιστότοπο ή δεδομένα που ο χρήστης έχει εισαγάγει στον Ιστότοπο.

Σύνδεσμοι

Ο Ιστότοπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους σε ιστοσελίδες και πόρους που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτα μέρη. Η KONE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν υιοθετεί ή δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ούτε εγγυάται για κανένα υλικό που δημιουργείται ή δημοσιεύεται από τρίτα μέρη με τα οποία ο Ιστότοπος έχει σύνδεσμο.

Υποβολές

Με την υποβολή πληροφοριών ή υλικού (όπως παρατηρήσεις, δεδομένα, απαντήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, υποδείξεις, ιδέες, σχέδια, παραγγελίες, αιτήματα ή άλλα παρόμοιας φύσης) στην KONE, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του Ιστότοπου, συμφωνείτε ότι: (i) το υλικό δεν θα περιλαμβάνει κανένα στοιχείο που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό ή απειλητικό ή άλλως ακατάλληλο για δημοσίευση, (ii) θα καταβάλετε εύλογες προσπάθειες σάρωσης και αφαίρεσης οποιουδήποτε ιού ή άλλων μολυσματικών ή καταστρεπτικών χαρακτηριστικών προτού υποβάλετε οποιοδήποτε υλικό, (iii) είστε κάτοχος του υλικού ή έχετε το απεριόριστο δικαίωμα να το παρέχετε σε εμάς και η KONE δύναται να δημοσιεύσει το υλικό και/ή να ενσωματώσει το υλικό αυτό ή οποιαδήποτε έννοια που περιγράφεται σε αυτό στα προϊόντα μας χωρίς αποζημίωση, περιορισμούς χρήσης, αναγνώριση της πηγής, υποχρέωση λογοδοσίας ή ευθύνη και (iv) συμφωνείτε να μη λάβετε μέτρα κατά της ΚΟΝΕ σε σχέση με το υλικό που υποβάλατε και συμφωνείτε να αποζημιώσετε την KONE εάν οποιοδήποτε μέρος λάβει μέτρα κατά της KONE σε σχέση με το υλικό που υποβάλατε.

Νομική σημείωση

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του ιστότοπου και για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας. Εάν είστε καλά με αυτό και αποδεχτείτε όλα τα cookies, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί "Αποδοχή". Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου μας.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?