ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Όταν γίνεται συζήτηση για ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και αυτόματες πόρτες κτιρίων, ορισμένες φορές απαιτείται η χρήση τεχνικών όρων και ακρωνυμίων. Για τον λόγο αυτόν, δημιουργήσαμε ένα πρακτικό γλωσσάρι που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους όρους αυτούς. Κάντε κλικ επάνω σε μια λέξη ή φράση, για να δείτε τον ορισμό της.

Γλωσσάριο

 • Μια διάταξη των συρματόσχοινων ανάρτησης στην οποία η ταχύτητα του θαλάμου είναι ίση με αυτήν του συρματόσχοινου.

 • Μια διάταξη των συρματόσχοινων ανάρτησης στην οποία η ταχύτητα του θαλάμου είναι ίση με το μισό αυτής του συρματόσχοινου.

 • Παροχή ηλεκτρικής ισχύος που παρέχει τριφασική εναλλασσόμενη τάση.

 • Μια διάταξη ή σύστημα που ελέγχει την πρόσβαση σε έναν ανελκυστήρα ή ένα κτίριο.

 • Η πόρτα στην πλευρά της κύριας εισόδου. Βλ. επίσης «Πόρτα C».

 • Ένα σύστημα που επιτρέπει στις πόρτες του θαλάμου να αρχίσουν να ανοίγουν προτού ο θάλαμος σταματήσει πλήρως στη στάση. Οι πόρτες αρχίζουν να ανοίγουν όταν ο θάλαμος του ανελκυστήρα βρίσκεται στη ζώνη της πόρτας και η ταχύτητα έχει μειωθεί κάτω από το όριο που επιτρέπεται από τον κώδικα ασφαλείας.

 • Μια σειρά αυτόματων θυρών για ανελκυστήρες, οι οποίες βασίζονται σε εναλλάξιμα εξαρτήματα. Κατάλληλη για χρήση στις περισσότερες εφαρμογές ανελκυστήρων.

 • Θόρυβος που μεταδίδεται μέσω του αέρα. Στους ανελκυστήρες συνήθως δημιουργείται από τη μηχανή, τα συρματόσχοινα, τον πίνακα ελέγχου, τις πόρτες, τους οδηγούς και άλλα εξαρτήματα που δονούνται.

 • Ένα κουδούνι που χρησιμοποιείται για να προσελκύσει την προσοχή και να καλέσει σε βοήθεια. Ενεργοποιείται από ένα κουμπί στο εσωτερικό του θαλάμου. Μπορεί να βρίσκεται στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, σε κατάλληλη στάση ή στην οροφή του θαλάμου.

 • Ένα κουμπί για την ενεργοποίηση του κουδουνιού συναγερμού. Ενεργοποιεί επίσης τη φωνητική σύνδεση, αν χρησιμοποιείται η απομακρυσμένη παρακολούθηση. Βρίσκεται στο εσωτερικό του θαλάμου, ενώ πρόσθετα κουμπιά υπάρχουν στην οροφή και στο κάτω μέρος του θαλάμου.

 • Ο χρόνος για τον οποίο πρέπει να πατηθεί το κουμπί συναγερμού έως ότου καταγραφεί το σήμα.

 • Ένα σήμα που δημιουργείται όταν πιέζεται το κουμπί συναγερμού.

 • Ένας όροφος όπου λειτουργεί το σύστημα αναγγελίας του ανελκυστήρα.

 • Στοιχείο απόσβεσης για τη μείωση του θορύβου. Χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, σε περιβλήματα θαλάμων, επιφάνειες θυρών ή ερμάρια ελέγχου.

 • Ένα σύστημα ασφαλείας για τη διακοπή της ανεξέλεγκτης κίνησης του ανερχόμενου θαλάμου.

 • Ένας ηλεκτρικός κινητήρας στον οποίο η ταχύτητα περιστροφής δεν είναι ακριβώς σταθερή σε σχέση με τη συχνότητα του παρεχόμενου ρεύματος. Η διαφορά μεταξύ της συχνότητας και της ταχύτητας περιστροφής του ρότορα αποκαλείται ολίσθηση. Η ολίσθηση δημιουργεί τη ροπή του κινητήρα.

 • Πόρτα θαλάμου που ανοίγει και κλείνει αυτόματα.

 • Πόρτα που ανοίγει και κλείνει αυτόματα.

 • Η επιφάνεια του θαλάμου μετρούμενη σε ύψος 1 m πάνω από το επίπεδο του δαπέδου, αγνοώντας χειρολισθητήρας (κουπαστή), που είναι διαθέσιμη για πρόσωπα ή αντικείμενα κατά τη λειτουργία του ανελκυστήρα. Τυχόν διαθέσιμη επιφάνεια στην είσοδο, όταν οι πόρτες είναι κλειστές, θα λαμβάνεται επίσης υπόψη.

 • Μια κατάσταση στην οποία υπάρχει βάρος ίσο με 30-50 % του ονομαστικού φορτίου (ανάλογα με την αρχή διαστασιολόγησης) μέσα στον θάλαμο του ανελκυστήρα και το βάρος του αντίβαρου ισούται με το βάρος του θαλάμου.

 • Το ποσοστό (επί τοις εκατό) του ονομαστικού φορτίου του ανελκυστήρα με το οποίο ο θάλαμος του ανελκυστήρα ισοσταθμίζεται με το αντίβαρο.

 • Μάζα στο αντίβαρο η οποία εξοικονομεί ενέργεια ισοσταθμίζοντας το σύνολο ή ένα μέρος της μάζας του θαλάμου, του μεταλλικού πλαισίου του θαλάμου και του ονομαστικού φορτίου.

 • Ένα φράγμα ασφαλείας στην οροφή του θαλάμου που εμποδίζει την πτώση στο φρεάτιο του ανελκυστήρα.

 • Μια συγκεκριμένη σειρά θυρών που προορίζονται έως και για 200.000 κύκλους/έτος. Βλ. επίσης «πόρτα μέσου φόρτου» και «πόρτα βαρέος τύπου».

 • Προαιρετική διάταξη που επιτρέπει την κίνηση του θαλάμου με ισοσταθμισμένο φορτίο έως τον πλησιέστερο όροφο.

 • Μια πλατφόρμα από χάλυβα ή χυτοσίδηρο επάνω στην οποία τοποθετείται μια μηχανή.

 • Μια διάταξή που είναι ικανή να λάβει είτε μία είτε δύο σταθερές καταστάσεις. Παραμένει σε μία από τις καταστάσεις έως ότου εφαρμοστεί ένα έναυσμα. Κατόπιν μεταβαίνει στην άλλη σταθερή κατάσταση και παραμένει σε αυτήν έως ότου εφαρμοστεί άλλο έναυσμα. Βλ. επίσης «μονοσταθής διακόπτης».

 • Μια μηχανική διάταξη ασφαλείας για την ακινητοποίηση του θαλάμου κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και της συντήρησης.

 • Μια ατσάλινη ράβδος, π.χ. στη διάταξη ακινητοποίησης, η οποία, όταν ολισθήσει μέσα στην οπή της πλάκας ακινητοποίησης, ακινητοποιεί τον θάλαμο.

 • Μια ατσάλινη πλάκα με οπές στη διάταξη ακινητοποίησης. Ο πείρος ακινητοποίησης ολισθαίνει μέσα στις οπές.

 • Η καθαρή κάθετη απόσταση από το δάπεδο της κάτω απόληξης του φρεατίου έως το χαμηλότερο δομικό ή μηχανικό μέρος, εξοπλισμό ή διάταξη που έχει εγκατασταθεί κάτω από την πλατφόρμα του θαλάμου του ανελκυστήρα, εκτός από τα πέλματα οδηγών ή τις τροχαλίες, τα συγκροτήματα συσκευής αρπάγης και τις ποδιές ή τους οδηγούς, όταν ο θάλαμος επικάθεται επάνω στις πλήρως συμπιεσμένες επικαθίσεις. Βλ. επίσης «χώρος ασφαλείας».

 • Ο χαμηλότερος όροφος ενός κτιρίου.

 • Η χαμηλότερη στάση σε ένα κτίριο που εξυπηρετεί ο ανελκυστήρας.

 • Μια ηλεκτρομηχανική συσκευή που χρησιμοποιείται για να εμποδίσει την κίνηση του ανελκυστήρα, όταν ο θάλαμος είναι ακίνητος και δεν παρέχεται ρεύμα στη μηχανή ανύψωσης. Σε ορισμένους τύπους ελέγχου, ακινητοποιεί επίσης τον θάλαμο όταν παύει να παρέχεται ρεύμα στη μηχανή ανύψωσης.

 • Η κάθετη δύναμη που σταματά τον θάλαμο ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της συσκευής αρπάγης. Βλ. επίσης «δύναμη αρπαγής».

 • Μια πλάκα κάτω από το μεταλλικό πλαίσιο του θαλάμου στην οποία ακουμπά η επικάθιση.

 • Η υποχώρηση του κτιρίου ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του εδάφους ή της συρρίκνωσης του σκυροδέματος.

 • Το προσωπικό και ο εξοπλισμός για την επίβλεψη των τεχνικών συστημάτων σε ένα κτίριο (κλιματισμός, θέρμανση, ανελκυστήρες, έλεγχος πρόσβασης κ.λπ.).

 • Προσδιορίζει τις ανοχές για τις ονομαστικές διαστάσεις του φρεατίου, της κάτω απόληξης του φρεατίου, του μηχανοστασίου, των ανοιγμάτων κ.λπ.

 • Λειτουργίες που περιλαμβάνονται στο βασικό προϊόν.

 • Μια λειτουργία μέσω της οποίας ο θάλαμος του ανελκυστήρα παρακάμπτει τις καταχωρισμένες κλήσεις στάσεων όταν διαπιστώνεται ότι το φορτίο του θαλάμου βρίσκεται πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο. Συνήθως το όριο ισούται με 60 έως 80 % του ονομαστικού φορτίου.

 • Ένα μέρος όπου γίνεται η λήψη των συναγερμών και των κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Ο χειρισμός των πληροφοριών γίνεται τόσο από ανθρώπους όσο και από υπολογιστές.

 • Controller Area Network - Δίκτυο Περιοχής Ελεγκτών. Συστήματα επικοινωνίας που διασυνδέσουν έξυπνες συσκευές αυτοματισμού σε ένα ομότιμο δίκτυο. Αξιοσημείωτες εφαρμογές αποτελούν τα συστήματα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στα μηχανοκίνητα οχήματα και για τον συγχρονισμό ηλεκτρικών κινητήρων.

 • Η επιφάνεια του δαπέδου του θαλάμου, συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας του οδηγού της πόρτας, ανάλογα με το ονομαστικό φορτίο / αριθμό επιβατών όπως καθορίζεται από τον κανονισμό ασφαλείας.

 • Διάταξη σχεδιασμένη να σταματά έναν θάλαμο που κατέρχεται πέρα από το φυσιολογικό όριο της διαδρομής του, αποθηκεύοντας ή απορροφώντας και διαχέοντας την κινητική ενέργεια του θαλάμου.

 • Μια διάταξη που έχει δύο σχετιζόμενες και αλληλεξαρτώμενες λειτουργίες: (1) να παρεμποδίσει (με ηλεκτρικό τρόπο) τη λειτουργία της μηχανής ανύψωσης, εκτός εάν η πόρτα του θαλάμου είναι μανδαλωμένη στην κλειστή θέση, (2) να παρεμποδίσει (με μηχανικό τρόπο) το άνοιγμα της πόρτας ενός θαλάμου από το πλάι του θαλάμου, εκτός εάν ο θάλαμος του ανελκυστήρα βρίσκεται στη ζώνη της πόρτας και είτε είναι ακινητοποιημένος είτε σε διαδικασία ακινητοποίησης.

 • Φωτιστικό σώμα που τροφοδοτείται από μπαταρία και βρίσκεται στο εσωτερικό του θαλάμου, όπου χρησιμεύει ως φωτισμός έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος.

 • Οι οδηγοί θαλάμου χρησιμοποιούνται για να κατευθύνουν την κίνηση ενός θαλάμου ανελκυστήρα στο εσωτερικό ενός φρεατίου ανελκυστήρα.

 • Όλα τα ορατά στοιχεία στο εσωτερικό του θαλάμου του ανελκυστήρα.

 • Ο φωτισμός του εσωτερικού του θαλάμου.

 • Μια λειτουργία που εμποδίζει τη χρήση ενός ανελκυστήρα, όταν υπάρχει αστοχία της παροχής τάσης προς τον φωτισμό του θαλάμου.

 • Το πραγματικό φορτίο στο εσωτερικό του θαλάμου του ανελκυστήρα (άτομα και αντικείμενα). Βλ. επίσης «ονομαστικό φορτίο».

 • Η διεπαφή χρήστη για τους επιβάτες στο εσωτερικό του θαλάμου του ανελκυστήρα. Περιλαμβάνει τα κουμπιά κλήσης θαλάμου, το κουμπί κινδύνου, το κουμπί ανοίγματος της πόρτας κ.λπ.

 • Ένα σύνολο διατάξεων για την ανίχνευση υπερφόρτωσης του θαλάμου και για τη σχετική ενημέρωση των επιβατών. Ενεργοποιεί τον δείκτη υπερφόρτωσης θαλάμου.

 • Μια μηχανική διάταξη που συνήθως προσαρτάται στο μεταλλικό πλαίσιο του θαλάμου και είναι σχεδιασμένη να σταματά τον θάλαμο του ανελκυστήρα στην περίπτωση που ο θάλαμος υπερβεί την επιτρεπόμενη ταχύτητα.

 • Τα δομικά στοιχεία του θαλάμου, εξαιρουμένων των ξεχωριστών (μη ενσωματωμένων) στοιχείων του εσωτερικού.

 • Η εσωτερική διάσταση από το πίσω έως το εμπρός μέρος του κελύφους του θαλάμου, χωρίς τα διακοσμητικά στοιχεία.

 • Το ύψος, μετρούμενο από το δάπεδο χωρίς φινίρισμα έως το χαμηλότερο άκρο της οροφής.

 • Η εσωτερική διάσταση μεταξύ των πλευρών του κελύφους του θαλάμου, χωρίς τα διακοσμητικά στοιχεία.

 • Το χαμηλότερο οριζόντιο μέλος της εισόδου του θαλάμου ενός ανελκυστήρα.

 • Το πλαίσιο υποστήριξης του θαλάμου του ανελκυστήρα, στο οποίο συνδέονται τα πέλματα οδηγών, η συσκευή αρπάγης και τα συρματόσχοινα ανύψωσης ή ο υδραυλικός κύλινδρος.

 • Μια συσκευή, ή μια ομάδα συσκευών, που χρησιμεύει στο να ελέγχει, με έναν προκαθορισμένο τρόπο, τον μηχανισμό στον οποίο συνδέεται. Ο ελεγκτής ενός ανελκυστήρα αποτελείται από το σύστημα κίνησης και τις λειτουργίες ελέγχου.

 • Ο βασικός ανελκυστήρας περιέχει τα προσχεδιασμένα βασικά εξαρτήματα του ανελκυστήρα: σύστημα ανύψωσης, λειτουργία ελέγχου, σύστημα κίνησης, υπερκατασκευή θαλάμου, βασικό σύστημα πόρτας και εξοπλισμό ασφαλείας των επιβατών. Τα αξεσουάρ και τα διακοσμητικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της σηματοδότησης) δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό.

 • Μια σειρά προσχεδιασμένων βασικών ανελκυστήρων που αποτελούν την οικογένεια προϊόντων.

 • Ένα εξάρτημα που διασφαλίζει την πρόσφυση μεταξύ της τροχαλίας πρόσφυσης και των συρματόσχοινων ανάρτησης και το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο βαρών που ισοσταθμίζουν το βάρος του θαλάμου και ένα μέρος του φορτίου του θαλάμου, που συχνά λογίζεται ως το 50 % του ονομαστικού φορτίου.

 • Ο χώρος διαδρομής του αντίβαρου στην κάτω απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα. Απομονώνεται μέσω ενός χωρίσματος αντίβαρου.

 • Ένας προκαθορισμένος τρόπος λειτουργίας κατά τον οποίο λειτουργεί ο ανελκυστήρας σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Οι τρόποι λειτουργίας συμπεριλαμβάνουν, για παράδειγμα, την κανονική κίνηση, την κίνηση επιθεώρησης και την κίνηση ρύθμισης.

 • Στους ανελκυστήρες με συρματόσχοινα, η τεχνική λύση για την παροχή ενέργειας στον κινητήρα ανύψωσης και ρύθμισης της ταχύτητάς του. Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες ελέγχει την αντλία και τις βαλβίδες.

 • Ένας θάλαμος ανελκυστήρα με δύο εισόδους.

 • Προαιρετικές δομικές και λειτουργικές ιδιότητες για την προστασία των επιβατών και του ανελκυστήρα από τις ζημιές που προκαλεί ένας σεισμός

 • Το τμήμα του ανελκυστήρα το οποίο μεταφέρει τους επιβάτες ή/και άλλα φορτία.

 • Οι διατάξεις και λειτουργικές αρχές για την εκτέλεση των κλήσεων και των εντολών που δίνουν οι επιβάτες.

 • Μια ομάδα ανελκυστήρων αποτελείται από δύο ή περισσότερους ανελκυστήρες που μοιράζονται τα ίδια κουμπιά κλήσης στάσης (και λειτουργούν υπό τον ίδιο ελεγκτή ομάδας). Βλ. επίσης «συστοιχία ανελκυστήρων».

 • Ο χώρος στον οποίο κινείται ο θάλαμος και, εάν υπάρχει, το αντίβαρο. Αυτός ο χώρος συνήθως ορίζεται από τον πυθμένα της κάτω απόληξης του φρεατίου, τους τοίχους και την οροφή του φρεατίου.

 • Η στιγμιαία ταχύτητα του θαλάμου του ανελκυστήρα στο εσωτερικό του φρεατίου ανελκυστήρα. Διαφέρει από την ονομαστική ταχύτητα.

 • Ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης που εγκαθίσταται σε όλους τους θαλάμους και αποτελείται από ένα κουδούνι, ένα κουμπί στο εσωτερικό του θαλάμου και μια αδιάλειπτη πηγή ισχύος, συνήθως μια μπαταρία.

 • Μια επιλογή κατά την οποία ένας καθορισμένος ανελκυστήρας επιτρέπεται να αφαιρεθεί από την κανονική υπηρεσία της ομάδας για χρήση από πυροσβέστες.

 • Ένας τύπος πλαισίου πόρτας που δεν καλύπτει το πλήρες πλάτος του φρεατίου του ανελκυστήρα. Βλ. επίσης «πόρτα τύπου στενού πλαισίου» και «πόρτα εμπρόσθιου τύπου».

 • Ένα συγκρότημα πόρτας στάσης που καλύπτει το πλήρες πλάτος του ανοίγματος του φρεατίου του ανελκυστήρα.

 • Ένας ανελκυστήρας με εξοπλισμό κατάλληλο για τη μεταφορά φορτίων, περονοφόρων οχημάτων κ.λπ.

 • Ένας ανελκυστήρας που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά αντικειμένων τα οποία γενικά συνοδεύονται από άτομα.

 • Τμήματα από χάλυβα με ομαλές επιφάνειες οδήγησης. Το προφίλ του τμήματος είναι συνήθως σχήματος «T» (διαμορφώνεται με μηχανική κατεργασία, ψυχρή όλκηση ή χύτευση μεταξύ κυλίνδρων). Οι οδηγοί εγκαθίσταται μέσα σε ένα φρεάτιο ανελκυστήρα για να οδηγούν και να κατευθύνουν την κίνηση ενός θαλάμου ανελκυστήρα και του αντίβαρού του.

 • Ένα στήριγμα για τα χέρια σε έναν θάλαμο ανελκυστήρα.

 • Μέρος του φρεατίου μεταξύ του επιπέδου του υψηλότερου ορόφου που εξυπηρετείται και της οροφής του φρεατίου.

 • Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τη μετακίνηση του θαλάμου του ανελκυστήρα και του αντίβαρου. Ένας καθορισμένος συνδυασμός εξοπλισμού που απαιτείται για ένα εύρος φορτίων, ονομαστικών ταχυτήτων, επιταχύνσεων και υψών διαδρομής.

 • Ένα προσωρινό σύστημα ανελκυστήρα που περιλαμβάνει κινητό μηχανοστάσιο. Αναπτύχθηκε προκειμένου να παρέχει πλήρως λειτουργικές υπηρεσίες ανελκυστήρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός κτιρίου. Το μηχανοστάσιο προσαρμόζεται στους ίδιους οδηγούς όπως και ο θάλαμος ανελκυστήρα και συγκρατείται στον ιστό του κτιρίου με ανασυρόμενες ακίδες. Καθώς αυξάνεται το ύψος του κτιρίου, το ίδιο αυξάνεται και το μήκος του συστήματος οδηγών και το κινητό μηχανοστάσιο ανυψώνεται προς τα επάνω για να εξυπηρετήσει επιπλέον νέους ορόφους.

 • Αξονικός σύγχρονος κινητήρας με μόνιμους μαγνήτες στον ρότορα. Σχεδιάστηκε από την KONE.

 • Η περιοχή του ορόφου μπροστά από την είσοδο του ανελκυστήρα.

 • Μια πόρτα στο άνοιγμα του φρεατίου ενός ανελκυστήρα. Παρέχει ασφαλή πρόσβαση στον θάλαμο του ανελκυστήρα.

 • Ένα συγκρότημα που περιλαμβάνει τις πόρτες στάσης και τυχόν αρχιτεκτονικά φινιρίσματα που σχετίζονται με την είσοδο στο φρεάτιο του ανελκυστήρα.

 • Ένα δωμάτιο όπου βρίσκεται ο μηχανικός εξοπλισμός του ανελκυστήρα, καθώς και ορισμένα εξαρτήματα του συστήματος ηλεκτροδότησης και ελέγχου. Συνήθως βρίσκεται επάνω από το φρεάτιο του ανελκυστήρα.

 • Ένα ρελέ που μετάγει την ισχύ στον κινητήρα ανύψωσης αν 1) υπάρχει ανάγκη κίνησης του θαλάμου του ανελκυστήρα και 2) η η ασφαλιστική αλυσίδα είναι κλειστή

 • Ο όροφος που παρέχει την κύρια πρόσβαση σε ένα κτίριο.

 • Οι διατάξεις που παρέχουν ηλεκτρική ισχύ στον ανελκυστήρα. Γνωστή επίσης και σαν κύριο δίκτυο.

 • Ένα τμήμα του συστήματος ελέγχου του ανελκυστήρα, που περιλαμβάνει τη διεπαφή χρήστη που προορίζεται για το προσωπικό συντήρησης, καθώς και διακόπτες, ασφάλειες και τον μοχλό απελευθέρωσης φρένου.

 • Μια καθορισμένη κατηγορία χρήσης, αναφέρεται στην ενδιάμεση κατηγορία επιδόσεων. Βλ. επίσης «χαμηλού φόρτου» και «υψηλού φόρτου».

 • Ένα σύστημα που χρησιμοποιείται στη λειτουργία μιας αυτόματης πόρτας. Εκπέμπει ένα προειδοποιητικό σήμα και κλείνει τις πόρτες με μειωμένη ταχύτητα και ροπή. Η ειδοποίηση ενεργοποιείται αν η πόρτα παραμείνει ανοικτή για χρόνο μεγαλύτερο από τον προκαθορισμένο.

 • Ένας διακόπτης που λειτουργεί με κλειδί και χρησιμοποιείται για να τίθεται ο ανελκυστήρας εκτός κανονικής χρήσης.

 • Μια διάταξη η οποία, όταν ο ανελκυστήρας αποκτήσει μια προκαθορισμένη ταχύτητα, προκαλεί την ακινητοποίησή του και, αν είναι απαραίτητο, προκαλεί την εφαρμογή της συσκευής αρπάγης.

 • Μια λειτουργία για έναν μεμονωμένο ανελκυστήρα ή μια ομάδα ανελκυστήρων. Με αυτήν τη λειτουργία, ένας ανελκυστήρας λαμβάνει ένα σήμα για να επιστρέφει πάντοτε σε μια προεπιλεγμένη στάση αφού ολοκληρωθούν όλες οι κλήσεις του θαλάμου ή οι κλήσεις στάσεων.

 • Ένα ευρύ σύνολο λειτουργιών και ζητημάτων χρηστικότητας που επηρεάζουν την άνεση ή τη μη άνεση του επιβάτη κατά τη χρήση του ανελκυστήρα. Για παράδειγμα, η διακόσμηση, η σηματοδότηση, η είσοδος ή έξοδος, οι χρόνοι αναμονής, η άνεση κατά τη μεταφορά και ούτω καθ’ εξής.

 • Ένας ανελκυστήρας που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά επιβατών.

 • Μέρος του φρεατίου του ανελκυστήρα που εκτείνεται από το επίπεδο του οδηγού πόρτας της χαμηλότερης στάσης έως το δάπεδο του φρεατίου του ανελκυστήρα.

 • Μια μέθοδος για: α) τον έλεγχο του φρεατίου του ανελκυστήρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και β) τον προσδιορισμό της σωστής θέσης των εξαρτημάτων.

 • Ο συντελεστής ισχύος καθορίζει την αναλογία μεταξύ της πραγματικής ισχύος και της φαινόμενης ισχύος. Ο συντελεστής ισχύος ενός κυκλώματος υπολογίζεται βάσει ενός τύπου: pf = P / S, (kW / kVA).

 • Η τιμή φορτίου για την οποία έχει κατασκευαστεί ο εξοπλισμός. Βλ. επίσης «φορτίο θαλάμου».

 • Ένα σύστημα συναγερμού έκτακτης ανάγκης που λειτουργεί εξ αποστάσεως.

 • Η άνεση κατά τη μεταφορά για έναν ανελκυστήρα καθορίζεται σε όρους στάθμης θορύβου, κατακόρυφων κραδασμών, πλευρικών δονήσεων, ρυθμού επιτάχυνσης/επιβράδυνσης και αναταράξεων.

 • Μια μηχανική διάταξη ασφαλείας προσαρτημένη στο πλαίσιο του θαλάμου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, και στο πλαίσιο του αντίβαρου. Η διάταξη ενεργεί έτσι ώστε να σταματά και να συγκρατεί έναν θάλαμο ή ένα αντίβαρο που κινείται με υπερβολική ταχύτητα, μέσω της χρήσης σιαγόνων σύσφιξης που κλείνουν γύρω από τους οδηγούς. Η διάταξη ενεργοποιείται από τον περιοριστήρα ταχύτητας.

 • Μια ατσάλινη πλάκα που στερεώνεται στο τοίχωμα του φρεατίου, κάτω από τον οδηγό της πόρτας στάσης και πάνω από την πόρτα στάσης, για να μειώσει την απόσταση μεταξύ του οδηγού της πόρτας του θαλάμου και του τοιχώματος του φρεατίου.

 • Διακοσμητικό και προστατευτικό στοιχείο στο κάτω μέρος του τοίχου του θαλάμου.

 • Το βάρος που περιλαμβάνει τα βάρη ενός κενού θαλάμου, του εσωτερικού του θαλάμου, των θυρών του θαλάμου, του ονομαστικού φορτίου και του μεταλλικού πλαισίου του θαλάμου με όλα τα παρελκόμενα. Το βάρος δεν περιλαμβάνει τα συρματόσχοινα ανάρτησης, τα συρματόσχοινα αντιστάθμισης ή τις αλυσίδες, τη διάταξη αντιστάθμισης συρματόσχοινων, το εύκαμπτο καλώδιο ή το αντίβαρο.

 • Τα συρματόσχοινα από τα οποία αναρτάται ο θάλαμος του ανελκυστήρα και το αντίβαρο. Διαφέρει από το συρματόσχοινο ανύψωσης.

 • Μια λειτουργία κίνησης του ανελκυστήρα κατά την οποία ο ανελκυστήρας κινείται προς τα κάτω έως ότου φθάσει σε έναν διακόπτη επιβράδυνσης ή συγχρονισμού.

 • Κατάλογος δεδομένων που προσδιορίζουν τις πλατφόρμες ανελκυστήρων στα έγγραφα DL.

 • Ένα προκαθορισμένο σύνολο βασικών εξαρτημάτων που αποτελούν τον βασικό ανελκυστήρα.

 • Η ανώτερη ή κατώτερη στάση που εξυπηρετείται από τον θάλαμο ενός ανελκυστήρα.

 • Ένας θάλαμος ανελκυστήρα με δύο ή περισσότερες εισόδους.

 • Ένας ανελκυστήρας με εισόδους σε δύο αντίθετες πλευρές του φρεατίου.

 • Ένας έλεγχος ασφαλείας που διεξάγεται για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει ο σωστός βαθμός τριβής μεταξύ των συρματόσχοινων ανάρτησης και της κινητήριας τροχαλίας.

 • Ομάδα τριών ανελκυστήρων.

 • Ένα σύστημα που παρέχει αμφίδρομη φωνητική επικοινωνία μεταξύ του ανελκυστήρα και του κέντρου σέρβις της KONE.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του ιστότοπου και για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας. Εάν είστε καλά με αυτό και αποδεχτείτε όλα τα cookies, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί "Αποδοχή". Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου μας.